Management Team

  
Mr. Shripad Kulkarni

C.E.O.

M.Com. ,MA. [Eco.], ,CAIIB (I). ,Diploma in Taxation, G.D.C. & A.
  
Mr.Chandrashekhar S. Kale

DGM

B.Sc.,JAIIB.                                                        
  
Mr.Santosh A. Bagul

DGM

B.Sc. , CAIIB                                                        
  
Mr. Sham R. Karambalikar

AGM - Audit And Inspection Department

M.A. [Economics].                                            
  
Mr.Ravindra Shankar Bhilare

AGM Satara

B.Com.                                                            
  
Mr.Anand Y. Patwardhan

AGM Loan Section

B.Com.                                                            
  
Mr.Prasad Madhav Kumbhare

AGM - HO

B.Com.,CAIIB.                                                      

Prabhat_advt