Management Team

  
Mr. Shripad Kulkarni

C.E.O.

M.Com. ,MA. [Eco.], ,CAIIB (I). ,Diploma in Taxation, G.D.C. & A.
  
Mr.Chandrashekhar S. Kale

DGM

B.Sc.,JAIIB.                                                        
  
Mr.Santosh A. Bagul

DGM

B.Sc. , CAIIB                                                        
  
Mr.Siddharth Narayan Kamble

DGM Satara

B.Com.                                                            
  
Mr. Sham R. Karambalikar

AGM

M.A. [Economics].                                            
  
Mr.Anand Y. Patwardhan

AGM Loan Section

B.Com.                                                            
  
Mr.Prasad Madhav Kumbhare

AGM - HO Investment

B.Com.,CAIIB.                                                      
  
Mr.Suhas Laxman Panse

AGM

B.Com.                                                            
  
Mr.Avinash Yashwant Kulkarni

AGM

M.Com, MBA, MSW, Diploma in Taxation Law, G.D.C&A, CAIIB(I).                                                             

WhatsApp Image 2020-03-27 at 7.58.14 PM

Webp.net-resizeimage (2)

WhatsApp Image 2020-09-14 at 7.56.12 PM

corona_help_photo_copy-min